Enjisa Knife Factory, Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Taklamakan Desert, Xinjiang, China, 2007
Taklamakan Desert, Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Yarkand, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar Market, Xinjiang, China, 2007
Kashgar, Xinjiang, China, 2007
Kashgar, Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Karakul Lake, Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Turpan Museum, Xinjiang, China, 2007
Turpan Museum, Xinjiang, China, 2007
Turpan Museum, Xinjiang, China, 2007
Gaochang “Flaming” Mountains, near Turpan, Xinjiang, China, 2007
Gaochang “Flaming” Mountains, near Turpan, Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Bezeklik Thousand Bhuddha Caves, Turpan, Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Xinjiang, China, 2007
Emin Minaret, Turpan, Xinjiang, China, 2007
Emin Minaret, Turpan, Xinjiang, China, 2007
Emin Minaret, Turpan, Xinjiang, China, 2007
Emin Minaret, Turpan, Xinjiang, China, 2007
Turpan, Xinjiang, China, 2007
Qanat in Turpan, Xinjiang, China, 2007
Ancient ruins of Jiohe, Xinjiang, China, 2007

You may also like

Back to Top